Buypass BrukerstedsID Home

 

 

Norwegian

BrukerstedsID

CPS for Brukerstedssertifikater

Buypass Class 2 Merchant Certificates - Version 2.0 effective date: 28.04.2014

 

Abonnentavtale for Brukerstedssertifikater

Abonnentavtalens Hoveddel (Del 1 av 3) 

Last ned PDF’er herfra:

CPS - finnes kun på engelsk

 

Abonnentavtalen del 1

 

 

 

Buypass utvikler løsninger for elektronisk ID for nettstederpersoner og virksomheter.

Vi har etablert infrastrukturen virksomheten din trenger for å gi dine brukere enkel og trygg pålogging, elektronisk signering og kryptering, via PC, nettbrett og mobil.

 

Her på dette dokumentasjonsområde beskrives brukerstedsidenter og tjenester knyttet til bruk av disse.

Dokumentasjon for personidentervirksomhetsidenter og TLS/SSL finnes på egne dokumentasjonsområder - følg lenkene.

 

Det er behov for et Buypass Brukerstedssertifikater for klientautentisering – både ved bruk av OIDC_oAuth protokoll for autentiseringstjeneste eller BX protokoll for signering (Buypass egen protokoll).

For å få dette må det inngås en Abonnentavtalen for Buypass Brukerstedssertifikater.

Abonnentavtalen består av 3 dokumenter;

  1. Abonnentavtalen 

  2. Registreringsskjema for Brukerstedssertifikater

  3. Certification Practice Statement for Buypass Class 2 Merchant certificates (CPS) - kun på engelsk

Abonnentavtalen (del 1) og CPS (del 3) er offentlige og begge finner du her - se lenker til høyre.

Registreringsskjemaet (del 2) blir tilsendt fra Buypass.

Dersom Brukerstedet benytter en integrasjonspartner skal også Registreringsskjema for Integrasjonspartner fylles ut, signeres og returneres. Registreringsskjema for Integrasjonspartner blir også tilsendt fra Buypass.

 

 se også TIPS - Get started with Buypass authentication and signing

 


English

MerchantID

CPS for Merchant certificates

Buypass Class 2 Merchant Certificates - Version 2.0 effective date: 28.04.2014

 

Subscriber agreement for Merchant certificate

Main part of the Subscriber agreement (Part 1 of 3) 

Download PFDs from here:

CPS - only in English - see above

Subscriber agreement Part 1

 

 

 

Buypass develops electronic ID solutions for websites, people and businesses.

We have established the infrastructure your business needs to provide your users with easy and secure login, electronic signing and encryption, via PC, tablet and mobile.

 

On this documentation space we described ID for Merchants and services related to their use.

Documentation for person IDs, enterprise IDs, and TLS/SSL documentation is available in own documentation spaces - follow the links.

 

A Buypass Merchant Certificate for client authentication is needed - both using the OIDC_oAuth authentication service protocol or the BX signing protocol (Buypass's own protocol).

To do this, a Subscriber Agreement for Buypass Merchant Certificates must be signed.

The Subscriber agreement consists of 3 documents;

  1. Subscriber agreement (in Norwegian only)

  2. Registration Form for Merchant Certificate 

  3. Certification Practice Statement for Buypass Class 2 Merchant certificates (CPS)

The Subscriber agreement (part 1) and CPS (part 3) are public and both can be found here - see links to the right.

The registration form (part 2) is sent from Buypass.

If the Merchant uses an integration partner, the Registration Form for Integration Partner must also be completed, signed and returned. Registration form for Integration Partner is also sent from Buypass.

 

 Take a look at TIPS - Get started with Buypass authentication and signing