Abonnentavtale for Brukerstedssertifikater

 

 

Norwegian

Abonnentavtale for Brukerstedssertifikater inngår i Buypass CA Dokumentasjon (juridisk).

Øvrige CA-dokumenter finnes på Buypass nettsider.

 

ABONNENTAVTALE BUYPASS BRUKERSTEDSSERTIFIKATER

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 3)

Hentet fra kapittel 1 av dokumentet:

1 INNLEDNING
Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema for Brukerstedssertifikater (Del 2) og Certification Practice Statement for Buypass Class 2 Merchant Certificates (Del 3) Abonnentavtalen for
Buypass Brukerstedssertifikater. For tekniske spesifikasjoner og detaljer rundt Brukerstedssertifikatets egenskaper henvises hovedsiden her - se Buypass BrukerstedsID.

Vilkårene i dette dokumentet (Del 1) gjelder med mindre det er gjort særskilt unntak i Registreringsskjemaet (Del 2). 

Abonnenten autoriserer selv de personer og/eller den Integrasjonspartner som på vegne av Abonnenten skal kunne bestille og administrere Brukerstedssertifikater. De roller Abonnenten kan tildele personer og/eller
Integrasjonspartner, kalles i det videre for Sertifikatbestiller og Aktiveringskodemottaker. Buypass forholder seg til Abonnenten som kontraktspart, og Abonnenten er ansvarlig for handlinger som Abonnentens Sertifikatbestillere og Aktiveringskodemottakere foretar.

 

English

Subscriber Agreement for Merchant Certificates is included in the Buypass CA Documentation (legal).

Other CA documents can be found on the Buypass website.

 

SUBSCRIBER AGREEMENT BUYPASS MERCHANT CERTIFICATES

MAIN PART OF THE SUBSCRIBER AGREEMENT (PART 1 OF 3)

From Chapter 1 of the document:

1 INTRODUCTION

This document (Part 1) together with the Registration Form for Merchant Certificates (Part 2) and the Certification Practice Statement for Buypass Class 2 Merchant Certificates (Part 3) constitutes the Subscriber Agreement for Buypass Merchant Certificates. For technical specifications and details about the Merchant Certificate's properties, refer to the main page here - see Buypass Merchant ID.

The terms in this document (Part 1) apply unless a special exception is made in the Registration Form (Part 2).

The Subscriber himself authorizes the persons and/or the Integration Partner who, on behalf of the Subscriber, shall be able to order and manage Merchant Certificates. The roles the Subscriber can assign to persons and/or Integration partners are hereinafter referred to as Certificate Orderer and Activation Code Receiver. Buypass relates to the Subscriber as a contractual party, and the Subscriber is responsible for actions taken by the Subscriber's Certificate Orderers and Activation Code Recipients.