Buypass Javafri versjon 1.4.1 - Win

Buypass Javafri – SCProxy (smartcard proxy) versjon 1.4.1

 

 

Norsk:

Endringer:

 1. Støtte for "preflight" OPTIONS-forespørsel. Google har bestemt seg for å implementere en ny sikkerhetsrelatert funksjon i Chrome. Denne funksjonen vil bli lagt ut i Chrome v101 og vil påvirke alle nettlesere som bruker Chromium (Releasenotes Chrome). Buypass smartkortkunder som bruker Buypass Javafree vil bli tvunget til å oppgradere Buypass Javafree-versjonen for å støtte denne nye funksjonen.

  Responsen på «preflight» OPTIONS-forespørseler inneholder nå to HTTP-headere

  1. Access-Control-Allow-Methods : POST

  2. Access-Control-Allow-Private-Network : true

 2. Vi har fjernet bruken av Firefoxs egen sertifikatlager ved bruk av Buypass Javafree i Firefox-nettlesere. I stedet bruker vi den innebygde Windows- og MacOS-støtten for sertifikatlager. Les TIPS her.

 

Buypass Javafri (SCProxy) versjon 1.4.1 ble 04.03.22 lagt tilgjengelig med lenker på vår nettside under Installere Javafri. Versjon 1.4.1 er en utvidelse fra 1.4.0 med en ny header referert til under punkt 1.b.

Brukere med Administratorrettigheter på egen PC kan laste den manuelt herfra, eller organisasjoner kan benyttet .msi-versjonen for sentral utrulling.

Nedlasting av Buypass Javafri trigges automatisk ved autentisering og signering i Buypass Nett (IPS) om Javafri ikke finnes på PC, eller om bruker har en eldre versjon enn det som er definert som minimumsversjon for aktuelt Brukersted. 


  Brukersted må varsle Buypass om de ønsker å ha siste versjon som minimumsversjon, men denne versjonen vil bli oppgradert hos alle Sluttbrukere.

 

 

 

English:

Changes:

 1. Support for “preflight” OPTIONS request. Google has decided to implement a new security-related feature in Chrome. This feature will be released in Chrome v101 and will affect all browsers using Chromium (Releasenotes Chrome). Buypass smartcard customers using Buypass Javafree will be forced to upgrade their Buypass Javafree version to support this new feature.

  The response on the “preflight” OPTIONS-request now contains two HTTP-headers:

  1. Access-Control-Allow-Methods : POST

  2. Access-Control-Allow-Private-Network : true

 2. We have removed the use of Firefox own certificate store when using Buypass Javafree in Firefox browsers. Instead, we are using the built-in Windows and MacOS support for certificate store. Read TIPS here.

 

Buypass Javafree (SCProxy) version 1.4.1 was released on 04.04.22 with links on our webpage under Install Javafree. Version 1.4.1 is an extension of 1.4.0 with another header refereed to under 1.b.

Users with Administrator privileges on their own PC can load it manually from here, or organizations can use the .msi version for central deployment.

Downloading of Buypass Javafree is triggered automatically when starting an authentication or signing at Buypass Nett (IPS) if Javafree isn't found on PC, or if user has a older version than what is configured as minimum version for Merchant.

 Merchant must usually advice Buypass if they want to set latest version as minimum version, but this version will be forced out for all End Users.