Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 Column
width62%

Av og til kan det hende at du behøver å sette penger inn på en oppgjørskonto. Et typisk scenario hvor dette vil være nødvendig er hvis du skal refundere et beløp f.eks. varelinje X, men ikke har (nok) penger på oppgjørskonto X.

Dette lar seg løse på to måter:

Husk at du også kan sette en grense for hvor mye penger som skal bli stående på oppgjørskontoen etter automatisk overføring.

 Column
width2%


Column
width26%


INCLIB:_right_navigation_style
Div
classright-navigation

Innhold  

Page Tree
root@home
startDepth3
Include Page
INCLIB:_right_navigation_style
Column
width10%


Section


INCLIB:_bottom_bar 

Column
width62%

Include Page
INCLIB:_bottom_bar


Column
width2%


Column
width26%
 


Column
width10%
Include PageINCLIB:_navigation_buttons_styleINCLIB:_navigation_buttons_style Include PageINCLIB:doc_center_styleINCLIB:doc_center_style  Include PageINCLIB:_template_styleINCLIB:_template_style